giới thiệu

Sứ mạng của Khoa Quản trị Kinh doanh trước hết là đánh thức và khơi dậy tiềm năng ở mỗi sinh viên – thông qua các quá trình tương tác, tư vấn người học, các phương pháp học tập thân thiện nhằm tạo cho người học sự đam mê, niềm tự hào về ngành học, về ý nghĩa lớn lao đối với bản thân khi tốt nghiệp chương trình học.

Xem chi tiết

Các chuyên ngành

Bài viết mới

Định hướng nghề nghiệp